Digital sjekkliste

Dette er en sjekkliste for alle som tilbyr digitale tjenester og innhold for barn på digitale medier. Målgruppen fra 0 til 18 år må få gode og relevante tilbud. Bransjen og aktører må ta ansvar for at barn får en trygg og god opplevelse. Innholdet du finner her går ikke i dybden, men gir retning videre til lovverk og mer utfyllende informasjon. Her kan du lese om:

 • Sikkerhet
 • Gode og relevante tilbud
 • Brukervennlighet
 • Aldersgrenser
 • Personvern og vern om barns rettigheter
 • Reklame og markedsføring

Du kan også laste ned en pdf av veilederen.

Sikkerhet

For voksne er det trygt å vite at flykaptein og styrmann i fellesskap går gjennom en detaljert sjekkliste før take-off. Alltid – og uten unntak.

Hensynet til barn og unges behov og begrensinger bør veie tungt for den som skal utvikle og etablere digitale løsninger og tilbud. Du er med på å forme deres liv og framtid – sørg for at dette blir en god opplevelse for både barn og deres foreldre! Veilederen er både til for utvikler og foreldre som ønsker å sikre gode tjenestetilbud.

Gjennomfør denne sjekklisten før dere lanserer og publiserer!

Gode og relevante tilbud

Det er bred enighet om at innhold på nett som retter seg mot barn bør ha som mål å lære dem noe, informere dem, utvikle ferdigheter og gi positiv næring til fantasien. Nettsteder, apper, chatter, sosiale medier og mobile tjenester må være brukervennlige for barn, gi trygge opplevelser og være til å stole på.

Vurder derfor om mål, planer, forretningsmessige visjoner og virkemidler tar hensyn til barns ferdigheter, kunnskap og modenhetsnivå.

Relevante tjenester bør gjøre klart for sine unge brukere hva som er det kommersielle aspektet i tilbudet og kommunikasjonen.  Norsk lovgivning og barnekonvensjonen gjelder, og i denne sammenhengen særlig markedslovgivningen.

Sjekklister

Brukervennlighet

Å definere hva som er bra innhold for barn og unge på digitale medier er ikke enkelt. Noen vil si at det er alt som ikke er «skadelig», og at barn fritt kan bruke ut fra egne interesser og motiver. En veloverveid forretningside må imidlertid også forholde seg til et mer langsiktig markedsperspektiv, og slik bidra til at barn og unge får gode opplevelser på alle digitale plattformer. Foreldre må få en aktiv mulighet til å gjøre de rette valgene. Barn har selv ingen juridisk og fullverdig samtykkekompetanse. Det etiske og samfunnsmessige ansvaret påligger derfor den som tilbyr noe – til barn og unge.

Kontrollpunkter

 • Navn (f. eks domenenavn) som er lett å huske
 • Gir tydelig informasjon til barn om hva tjenesten tilbyr
 • Intuitiv på- og avlogging
 • Selvforklarende ikoner og funksjoner for navigasjon
 • Visuelle alternativer for barn uten leseferdigheter
 • Tilpasset mindre barn som taster og klikker tilfeldig
 • Ikke lenker til upassende innhold for aldersgruppen
 • Fri for diskriminerende innhold
 • Enkel installasjon av programmer eller tillegg
 • Tydelige informasjon om på hva som kreves av brukerens utstyr for at tjenesten skal fungere
 • Løpende sjekk av innhold, lenker og brukervennlighet
 • Enkle muligheter for tilbakemeldinger
 • Informasjon om hvordan tilbakemeldinger behandles

Aldersgrenser

Aldersgrenser kan verne barn og unge mot uønsket og skadelig innhold. Det skal tas hensyn til at innhold kan virke forstyrrende på barns mentale tilstand, forstyrre selvbildet, påvirke deres virkelighetsforståelse og vanlige oppfatninger om etikk og moral. Vurder derfor nøye om virkemidlene samsvarer med visjon, mål og mening. Aldersanbefalinger er ikke det samme som aldersgrenser, men sier noe om hvem tjenesten er beregnet for.

Kontrollpunkter

 • Tydelige aldersanbefalinger eller eventuelle aldergrenser
 • Omdirigering ved aksessforsøk til alders- eller adgangsbegrenset område
 • Relevante merkeordninger der det gjelder (f.eks. PEGI for spill)
 • Lett å melde fra om upassende innhold (f. eks. alarmknapp)

Reklame og markedsføring

Reklame og sponsorering er en vanlig inntektskilde for tilbydere og produsenter av innhold på nett. Men markedsføringsloven er streng på markedsføring rettet mot barn og unge og å utsette barn og unge for kjøpepress. Barn og unge er dessuten spesielt mottakelige for reklame og kommersielt press, og mange har ikke lært å vurdere hva som er kommersielt innhold og hva som er en del av innholdet/tjenesten. Barn har ingen juridisk rett til forpliktende / bindende kjøp.

Kontrollpunkter

 • Tydelig informasjon om at kjøp er et juridisk kontraktsforhold
 • Om brukere gjør et kjøp må de få tydelig beskjed om at det er nettopp det de gjør
 • Vær tydelig på om det er ekte kontanter eller virtuelle verdier man betaler med
 • Godkjenning fra foreldre må foreligge for denne kjøpskontrakten
 • Tjenesteleverandør er tydelig identifisert og kan lett kontaktes
 • Tydelig informasjon om hensikten og målet med tjenesten
 • Kommersielt innhold tar hensyn til aldersgrupper og modenhetsnivå
 • Eventuell informasjon som presenteres på tjenesten skal være korrekt
 • Følger markedsføringsloven og er fri for reklame rettet mot barn
 • Brukeren skal ha kontroll over eget innhold
 • Dersom informasjon vil bli tilgjengelig for en tredjepart skal samtykke gis først
 • Informasjon om og fra partnere er troverdig
 • Dersom brukeren selv kan laste opp eller skape innhold bør det gis tydelig informasjon om copyright

Personvern og vern om barns rettigheter

Å samle inn personlige opplysninger om barn og unge er ofte strengt tatt ikke nødvendig, og ofte i strid med personlovgivningen. Vurder hva personinformasjonen skal brukes til, og gjør en risikoanalyse på hvordan data på avveie og misbruk fra tredje part kan innebære. Se også på mulige begrensinger i hva slags personinformasjon barnet selv kan videreformidle i tjenesten.

Gi tydelig informasjon om hva tjenesten må vite om brukeren og hvilke deler av denne informasjonen som vil være tilgjengelig for andre brukere.

Kontrollpunkter

 • Vurder om foreldregodkjenning er nødvendig
 • Lettfattelig sikkerhets- og personvernsopplysninger for barn og foreldre
 • Informasjon om innsamling av opplysninger, hvordan og hvorfor
 • Fri for press om å oppgi personopplysninger
 • Foreldregodkjenning, e-post, eller annen verifikasjon er et krav
 • Foreldre kan gi tilbakemeldinger om hvordan tjenesten brukes
 • I tilfeller der det benyttes moderering skal denne være systematisk
 • Sjekk tjenestens krav om personopplysninger opp mot Personopplysningsloven